Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op de opdrachten verleend aan Budgetbegeleiding.nu, gevestigd te Vlaardingen aan de Billitonlaan 120.


Budgetbegeleiding.nu is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam onder nummer 54869110.


A. ALGEMEEN/DEFINITIES


In deze algemene voorwaarden verstaan we onder:


1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van diensten.


2. Opdrachtnemer: Budgetbegeleiding.nu te Vlaardingen.


3. Diensten: alle diensten waartoe opdracht is gegeven of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houdend met de opdracht ter zake van het op orde brengen van de financiële administratie van natuurlijke personen een en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de diensten, zoals vermeld in de opdrachtbevestiging, dan wel de overeenkomst.


B. TOEPASSELIJKHEID


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen en onderhandelingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.


2. De door de overheid gestelde beroeps- en gedragsregels voor opdrachtnemer maken deel uit van een met opdrachtnemer gesloten overeenkomst. Opdrachtgever verklaart de uit deze regels voor opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.


3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de door de opdrachtnemer ingeschakelde derden.


4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de overige voorwaarden onverkort van kracht. De ongeldige bepaling zal in overleg tussen partijen worden vervangen door een nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.


5. Opdrachtnemer is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen alsdan op de vereenkomst van toepassing zijn.


C. OFFERTES


1. Offertes zijn gebaseerd op de op het moment van de offerte door de opdrachtgever verstrekte informatie.


2. De offerte maakt deel uit van de overeenkomst.


3. Indien door de opdrachtgever voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een door opdrachtnemer uitgebrachte offerte zijn aangebracht, zijn deze slechts voor opdrachtnemer bindend, indien opdrachtnemer aan de opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte in te stemmen.


D. AANVANG, DUUR EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST


1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen, dan wel op het moment dat zowel opdrachtgever als opdrachtnemer de overeenkomst hebben ondertekend.


2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.


3. De overeenkomst wordt aangegaan, zoals overeengekomen in de door beide partijen ondertekende overeenkomst.


4. Ieder der partijen kan de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand opzeggen. Opzegging dient te geschieden door middel van een aangetekend schrijven.


5. Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enige verplichting tot schadevergoeding op te zeggen indien:


- de andere partij in surseance van betaling geraakt of surseance van betaling aanvraagt


- de andere partij failliet wordt verklaard, of het faillissement van de andere partij wordt aangevraagd.


E. ONTBINDING


1. Partijen zijn gerechtigd de samenwerking buitengerechtelijk te ontbinden, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, indien de wederpartij haar verplichtingen uit deze overeenkomst toerekenbaar niet nakomt. De wederpartij dient echter eerst schriftelijk in gebreke te zijn gesteld én aan de wederpartij schriftelijk 14 dagen de tijd is gegund alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.


2. Dit artikel laat ontbinding op grond van de wet onverlet.


F. DIENSTEN


1. Opdrachtnemer voert, ten behoeve van opdrachtgever de diensten uit zoals omschreven is in de opdrachtbevestiging, dan wel zoals omschreven in de tussen partijen opgemaakte en ondertekende overeenkomst.


2. Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen en opdrachtnemer al hetgeen dat daartoe benodigd is, ter beschikking te stellen. Dit houdt onder meer in dat opdrachtgever alle relevante informatie aan opdrachtnemer verstrekt.


3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.


4. Alle gevolgen van onjuiste, onvolledige of niet tijdige informatie die door opdrachtgever zijn verstrekt ten aanzien van de dienstverlening door opdrachtnemer, zijn voor rekening van opdrachtgever.


5. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.


G. UITVOERING VAN DE OPDRACHT


1. Opdrachtnemer kan meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien de opdrachtverlening daartoe in redelijkheid aanleiding geeft.


2. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer op en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst, dan wel schadevergoeding.


H. GEHEIMHOUDING


1. Opdrachtnemer, haar personeel en eventueel door haar ingeschakelde derden, zijn verplicht tot geheimhouding tegenover anderen, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die opdrachtnemer door opdrachtgever in verband met de offerte en/of de overeenkomst of de uitvoering daarvan, ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.


2. Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijk toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke verklaringen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking om anderen van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat anderen niet van de in de vorige zin bedoelde documenten respectievelijk verklaringen kennis kunnen nemen.


3. Opdrachtnemer heeft zich laten registreren in het kader van de Wet bescherming Persoonsgegevens en wel onder inschrijfnummer: m1524296 bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).


I. OVERMACHT


1. Indien opdrachtnemer haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot aan het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat opdrachtnemer in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat zij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden. Onder overmacht wordt - naast hetgeen hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen - in elk geval, maar daartoe niet beperkt, verstaan: ziekte, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in geregelde gang van zaken binnen de onderneming van opdrachtnemer.


2. De tekortkomende partij is verplicht de wederpartij onverwijld van een dergelijke omstandigheid op de hoogte te stellen.


J. HONORARIUM


1. Opdrachtnemer verricht de diensten op grond van de offerte, respectievelijk de opdrachtbevestiging dan wel op grond van de tussen partijen geldende overeenkomst. Daarbij is schriftelijk aangegeven dat de dienstverlening geschiedt op basis van uurtarief (exclusief reiskosten) of pakketprijzen. Inzet voor overige werkzaamheden geschiedt op basis van een aanvullende offerte, dan wel op basis van een aanvullende overeenkomst. Alle prijzen zijn exclusief BTW.


2. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschoten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, per maand aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij tussen partijen andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt.


3. Opdrachtnemer heeft, wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd vóór de aanvang van de dienstverlening en/of tussentijds heeft gefactureerd voor de uitgevoerde werkzaamheden, het recht de uitvoering van de dienstverlening op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever het voorschot voor de te verrichtten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel de gefactureerde uren heeft betaald.


4. Een verhoging van de prijzen en tarieven zal schriftelijk aan opdrachtgever worden meegedeeld.


K. BETALING


1. Betaling van het aan opdrachtgever gefactureerde bedrag dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn doch in geen geval later dan 14 dagen na de factuurdatum, in euro’s, door middel van storting ten gunst van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening en zonder beroep op korting of schuldverrekening.


2. Indien opdrachtgever niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is in dat geval zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, over het gefactureerde bedrag vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd, tot aan de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.


3. De opdrachtgever zal indien opdrachtnemer tot incasso overgaat, naast het verschuldigde bedrag, tevens gehouden zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in recht vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of ter bewaring van haar rechten anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald om minimaal 15% van het totale bedrag, vermeerderd met de verschuldigde BTW.


4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de dienstverlening ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers is verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.


5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is zij gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door de opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de vervangende zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verder uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan haar uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.


L. AANSPRAKELIJKHEID


1. Opdrachtnemer zal de door opdrachtgever opgedragen diensten naar beste vermogen uitvoeren en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen, die van haar kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt, doordat de opdrachtgever haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.


2. Voor alle indirecte respectievelijk gevolgschade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, omzet of winstderving, is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk, behoudens opzet of grove nalatigheid.


3. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor alle gevolgen voortvloeiende uit het niet nakomen, dan wel het niet tijdig en/of geheel nakomen van de door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte adviezen en/of de overeengekomen afspraken tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.


4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.


5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer in het bijzonder voor vorderingen van derden, wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade veroorzaakt is door opzet of grove nalatigheid van opdrachtnemer.


6. Indien de opdrachtgever rechtens aantoont dat hij schade heeft geleden door een grove fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht.


M. OPSCHORTINGSRECHT


1. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, tot op het moment dat opdrachtgever alle opeisbare vorderingen van opdrachtnemer volledig heeft voldaan.


N. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST


1. De overeenkomst kan slechts gewijzigd worden en aangevuld worden door middel van een nadere schriftelijke overeenkomst.


O. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE


1. Deze voorwaarden en alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassingen zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.


2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer zijn kantoor heeft gevestigd.